Vị trí hiện tại: Trang chủ arrow Liên hệ
Liên hệ
Socodevi Việt Nam In
Địa chỉ:
Lầu số 4 – Tòa Nhà CMARD 2 - 45 Đinh Tiên Hoàng
Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh

Email: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Điện thoại: +08 39 10 22 06

 

Gửi email liên hệ:
 

 
18 queries executed
1
SET sql_mode = 'MYSQL40'
2 SELECT folder, element, published, params FROM jos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder = 'system' ORDER BY ordering
3 SELECT template FROM jos_templates_menu WHERE client_id = 0 AND ( menuid = 0 OR menuid = 6 ) ORDER BY menuid DESC LIMIT 1
4 DELETE FROM jos_session WHERE ( ( time < '1579699167' ) AND guest = 0 AND gid > 0 ) OR ( ( time < '1579699167' ) AND guest = 1 AND userid = 0 )
5 SELECT * FROM jos_menu WHERE id = 6
6 SELECT *, COUNT( a.id ) AS numlinks FROM jos_categories AS cc LEFT JOIN jos_contact_details AS a ON a.catid = cc.id WHERE a.published = 1 AND cc.section = 'com_contact_details' AND cc.published = 1 AND a.access <= 0 AND cc.access <= 0 GROUP BY cc.id ORDER BY cc.ordering
7 SELECT a.id AS value, CONCAT_WS( ' - ', a.name, a.con_position ) AS text, a.catid, cc.access AS cat_access FROM jos_contact_details AS a LEFT JOIN jos_categories AS cc ON cc.id = a.catid WHERE a.published = 1 AND cc.published = 1 AND a.access <= 0 ORDER BY a.default_con DESC, a.ordering ASC
8 SELECT a.*, cc.access AS cat_access FROM jos_contact_details AS a LEFT JOIN jos_categories AS cc ON cc.id = a.catid WHERE a.published = 1 AND a.id = 1 AND a.access <= 0
9 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype='mainmenu' AND published='1' AND access <= '0' ORDER BY parent,ordering
10 SELECT id, title, module, position, content, showtitle, params FROM jos_modules AS m INNER JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id != 1 AND ( mm.menuid = 0 OR mm.menuid = 6 ) ORDER BY ordering
11 SELECT a.* FROM jos_components AS a WHERE ( a.admin_menu_link = 'option=com_syndicate' OR a.admin_menu_link = 'option=com_syndicate&hidemainmenu=1' ) AND a.option = 'com_syndicate'
12 SELECT id FROM jos_menu WHERE link = 'index.php?option=com_search' AND published = 1
13 SELECT id, name, link, parent, type, menutype, access FROM jos_menu WHERE published = 1 AND access <= 0 ORDER BY menutype, parent, ordering
14 SELECT * FROM jos_banner WHERE showBanner=1
15 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype = 'mainmenu' AND published = 1 AND access <= 0 ORDER BY parent, ordering
16 SELECT a.id, a.introtext, a.fulltext , a.images, a.attribs, a.title, a.state FROM jos_content AS a INNER JOIN jos_categories AS cc ON cc.id = a.catid INNER JOIN jos_sections AS s ON s.id = a.sectionid WHERE a.state = 1 AND a.access <= 0 AND cc.access <= 0 AND s.access <= 0 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-01-22 13:34' ) AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-01-22 13:34' ) AND a.catid = 6 AND cc.published = 1 AND s.published = 1 ORDER BY a.ordering LIMIT 3
17 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype = 'othermenu' AND published = 1 AND access <= 0 ORDER BY parent, ordering
18 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype = 'topmenu' AND published = 1 AND access <= 0 AND parent = 0 ORDER BY ordering