Vị trí hiện tại: Trang chủ arrow Dự án
Dự án
Cần có giải pháp phát triển nguồn nhân lực và tài chính Hợp tác xã In E-mail
11/12/2012
 Đó là kết luận tại buổi tọa đàm Phối hợp các nguồn lực hỗ trợ Hợp tác xã (HTX) do Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp Tổ chức phát triển HTX quốc tế-Socodevi vừa tổ chức. Tọa đàm đánh giá tổng quát tình hình hoạt động các HTX trong tỉnh và sự phối hợp các nguồn lực hỗ trợ Hợp tác xã nông nghiệp trong thời gian qua.


Đọc tiếp...
 
Hải Phòng In E-mail
01/08/2008

Những dự án của Hải Phòng

Báo cáo đánh giá tác động giai đoạn 1 chương trình nâng cao năng lực hợp tác xã của tổ chức SOCODEVI thực hiện tại thành phố Hải Phòng

Đọc tiếp...
 
Thanh Hóa In E-mail
01/08/2008
Những dự án của Thanh Hóa
 
Quảng Nam In E-mail
01/08/2008

Những dự án của Quảng Nam:

Sản xuất gas và điện cho lò giết m từ hệ thống biogas

Báo cáo một số kết quả đạt được của Hợp tác xã trong thời gian qua (2007 - 2011)
Đọc tiếp...
 
Bình Định In E-mail
01/08/2008

Những dự án của Bình Định

Báo cáo đánh giá tác động 4 năm hoạt động (2008 - 2011) của chương trình

Đọc tiếp...
 
TP Hồ Chí Minh In E-mail
01/08/2008

Những dự án của TP Hồ Chí Minh:

Lắp đặt hệ thống sấy muối

Dịch vụ Thú y

Báo cáo Tổng kết thực hiện chương trình SOCODEVI tại TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2007 - 2011

Báo cáo Kết quả tham gia chương trình SOCODEVI


 

Đọc tiếp...
 
Tiền Giang In E-mail
01/08/2008

Những dự án của Tiền Giang:

Cơ sở chế biến nước trái cây

Cơ sở sấy trái cây (khóm, chuối, nhãn,…)

Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ Chương trình của SOCODEVI

Báo cáo Đánh giá tác động của Chương trình Phát triển Hợp tác xã (SOCODEVI)

Đọc tiếp...
 
Sóc Trăng In E-mail
01/08/2008

Những dự án của Sóc Trăng:

Mua xe tải và xe bồn

Dịch vụ gieo tinh nhân tạo

Báo cáo tham luận

Báo cáo hoạt động năm 2010 của Trưởng Ban quản trị HTX (Đại hội Đại biểu xã viên, ngày 22/4/2011)

Báo cáo Kết quả tham gia Chương trình Phát triển Hợp tác xã từ 2008 đến 2012

Đọc tiếp...
 
An Giang In E-mail
01/08/2008
Những dự án của An Giang
 
 

 
19 queries executed
1
SET sql_mode = 'MYSQL40'
2 SELECT folder, element, published, params FROM jos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder = 'system' ORDER BY ordering
3 SELECT template FROM jos_templates_menu WHERE client_id = 0 AND ( menuid = 0 OR menuid = 7 ) ORDER BY menuid DESC LIMIT 1
4 DELETE FROM jos_session WHERE ( ( time < '1579705582' ) AND guest = 0 AND gid > 0 ) OR ( ( time < '1579705582' ) AND guest = 1 AND userid = 0 )
5 SELECT * FROM jos_menu WHERE id = 7
6 SELECT COUNT(a.id) FROM jos_content AS a LEFT JOIN jos_categories AS cc ON cc.id = a.catid LEFT JOIN jos_users AS u ON u.id = a.created_by LEFT JOIN jos_sections AS s ON a.sectionid = s.id LEFT JOIN jos_groups AS g ON a.access = g.id WHERE a.state = 1 AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-01-22 15:21' ) AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-01-22 15:21' ) AND ( a.catid=2 ) AND s.published = 1 AND cc.published = 1 AND a.access <= 0 AND s.access <= 0 AND cc.access <= 0
7 SELECT a.id, a.title, a.title_alias, a.introtext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.urls, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, CHAR_LENGTH( a.fulltext ) AS readmore, s.published AS sec_pub, cc.published AS sec_pub, u.name AS author, u.usertype, s.name AS section, cc.name AS category, g.name AS groups FROM jos_content AS a LEFT JOIN jos_categories AS cc ON cc.id = a.catid LEFT JOIN jos_users AS u ON u.id = a.created_by LEFT JOIN jos_sections AS s ON a.sectionid = s.id LEFT JOIN jos_groups AS g ON a.access = g.id WHERE a.state = 1 AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-01-22 15:21' ) AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-01-22 15:21' ) AND ( a.catid=2 ) AND s.published = 1 AND cc.published = 1 AND a.access <= 0 AND s.access <= 0 AND cc.access <= 0 ORDER BY a.created DESC LIMIT 13
8 SELECT folder, element, published, params FROM jos_mambots WHERE access <= 0 AND folder = 'content' ORDER BY ordering
9 SELECT params FROM jos_mambots WHERE element = 'mosemailcloak' AND folder = 'content'
10 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype='mainmenu' AND published='1' AND access <= '0' ORDER BY parent,ordering
11 SELECT id, title, module, position, content, showtitle, params FROM jos_modules AS m INNER JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id != 1 AND ( mm.menuid = 0 OR mm.menuid = 7 ) ORDER BY ordering
12 SELECT a.* FROM jos_components AS a WHERE ( a.admin_menu_link = 'option=com_syndicate' OR a.admin_menu_link = 'option=com_syndicate&hidemainmenu=1' ) AND a.option = 'com_syndicate'
13 SELECT id FROM jos_menu WHERE link = 'index.php?option=com_search' AND published = 1
14 SELECT id, name, link, parent, type, menutype, access FROM jos_menu WHERE published = 1 AND access <= 0 ORDER BY menutype, parent, ordering
15 SELECT * FROM jos_banner WHERE showBanner=1
16 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype = 'mainmenu' AND published = 1 AND access <= 0 ORDER BY parent, ordering
17 SELECT a.id, a.introtext, a.fulltext , a.images, a.attribs, a.title, a.state FROM jos_content AS a INNER JOIN jos_categories AS cc ON cc.id = a.catid INNER JOIN jos_sections AS s ON s.id = a.sectionid WHERE a.state = 1 AND a.access <= 0 AND cc.access <= 0 AND s.access <= 0 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-01-22 15:21' ) AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-01-22 15:21' ) AND a.catid = 6 AND cc.published = 1 AND s.published = 1 ORDER BY a.ordering LIMIT 3
18 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype = 'othermenu' AND published = 1 AND access <= 0 ORDER BY parent, ordering
19 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype = 'topmenu' AND published = 1 AND access <= 0 AND parent = 0 ORDER BY ordering