Vị trí hiện tại: Trang chủ
Năm 2008 - "Ứng phó với thay đổi khí hậu thông qua hợp tác xã" In E-mail
12/08/2008
Ứng phó với thay đổi khí hậu thông qua hợp tác xã

Ngày Quốc tế Hợp tác xã được tổ chức vào thứ bảy tuần đầu tiên của tháng 7 hàng năm và năm nay, Ngày Quốc tế Hợp tác xã lần thứ 86 là ngày 5-7-2008. Đây là dịp để những người lao động trong khu vực kinh tế HTX trên thế giới có dịp ôn lại những truyền thống tốt đẹp của HTX đã cống hiến cho cộng đồng, vừa để củng cố thêm nhận thức và kiên định hơn trong hành động vì tương lai tươi sáng của HTX.

Kỷ niệm Ngày quốc tế HTX lần thứ  86 và ngày Quốc Tế  HTX  lần thứ 14 của Liên Hiệp Quốc, Liên minh HTX quốc tế (ICA) đã gởi đi thông điệp “Ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua hợp tác xã”. Biến đổi khí hậu không chỉ đơn thuần là vấn đề môi trường, mà chính là vấn đề kinh tế và xã hội toàn cầu do tác động của nó. Những thách thức về biến đổi khí hậu diễn ra nhanh chóng trên phạm vi rộng lớn mà HTX đang phải đối mặt, đòi hỏi các nhà lãnh đạo quốc gia và tổ chức quốc tế cần có hành động thiết thực. Tất cả các nhà lãnh đạo đều đang nỗ lực hướng tới phát triển bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường.
Các HTX trong mọi lĩnh vực đang nỗ lực ứng phó với sự biến đổi khí hậu. Ở tầm quốc tế, một số HTX đang giữ vai trò đi đầu, tham gia mạng lưới bình ổn khí hậu trong Chương trình môi trường của Liên hợp quốc, cam kết thực hiện theo Diễn đàn hành động của Hiệp ước toàn cầu về “Quan tâm đến khí hậu”: các HTX ở bất cứ qui mô nào phải luôn ý thức về vai trò của mình trong việc làm chậm quá trình biến đổi khí hậu bằng các đóng góp thiết thực, cụ thể hàng ngày qua công tác vận hành, cho dù nỗ lực đó là rất nhỏ.
Hiện nay, cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt với khủng hoảng lương thực và tái thiết sau các thảm họa thiên nhiên – nguyên nhân của 2 vấn đề trên đều do biến đổi khí hậu. Nông dân, người tiêu dung và cộng đồng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các cuộc khủng hoảng nói trên đều nhận thấy rằng hợp tác xã đang thực hiện những nhiệm vụ khó khăn nhằm giúp đỡ họ thích ứng với tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Xác định biến đổi khí hậu là một trong những thách thức toàn cầu nghiêm trọng hàng đầu trong thời đại của chúng ta, các thành viên của ICA đã khẳng định sự cam kết  tại cuộc họp Đại hội đồng ICA năm 2007 nhằm tìm ra những nguyên nhân gây ra biến đổi khí hậu để giảm thiểu tác động của nó và quá trình này đang được tiến hành. Nhân Ngày quốc tế Hợp tác xã năm nay, ICA kêu gọi xã viên trên toàn thế giới tăng cường các hoạt động của mình nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững, tôn vinh những hành động đang và sẽ góp phần làm gim sự biến đổi khí hậu toàn cầu, và hợp tác với nhau để đảm bảo rằng các HTX đóng góp đáng kể vào ứng phó thách thức của biến đổi khí hậu.
T.NGÂN – M.THƯỜNG
 
< Trước   Tiếp >
 

Socodevi Quốc tế

SOCODEVI – hình thành từ phong trào hợp tác xã

Vào năm 1985, một số hợp tác xã và các tổ chức kinh tế hợp tác tại tỉnh Quebec cùng bàn bạc và đi đến quyết định thành lập một tổ chức lấy tên là SOCODEVI, một tổ chức phi lợi nhuận Canada. Thông qua các tổ chức thành viên có thể chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng chuyên môn với các tổ chức kinh tế hợp tác và hỗ trợ phong trào phát triển hợp tác xã tại các nước đang phát triển.

Đọc tiếp...

Ảnh hoạt động

suadoibosung2.jpg


 
27 queries executed
1
SET sql_mode = 'MYSQL40'
2 SELECT folder, element, published, params FROM jos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder = 'system' ORDER BY ordering
3 SELECT template FROM jos_templates_menu WHERE client_id = 0 AND ( menuid = 0 OR menuid = 1 ) ORDER BY menuid DESC LIMIT 1
4 DELETE FROM jos_session WHERE ( ( time < '1579702738' ) AND guest = 0 AND gid > 0 ) OR ( ( time < '1579702738' ) AND guest = 1 AND userid = 0 )
5 SELECT * FROM jos_menu WHERE id = 1
6 SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.name AS category, s.name AS section, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access, s.id AS sec_id, cc.id as cat_id FROM jos_content AS a LEFT JOIN jos_categories AS cc ON cc.id = a.catid LEFT JOIN jos_sections AS s ON s.id = cc.section AND s.scope = 'content' LEFT JOIN jos_users AS u ON u.id = a.created_by LEFT JOIN jos_groups AS g ON a.access = g.id WHERE a.id = 26 AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 ) AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-01-22 14:33' ) AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-01-22 14:33' ) AND a.access <= 0
7 SELECT a.id FROM jos_content AS a WHERE a.catid = 7 AND a.state = 1 AND a.access <= 0 AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 ) AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-01-22 14:33' ) AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-01-22 14:33' ) ORDER BY a.ordering
8 UPDATE jos_content SET hits = ( hits + 1 ) WHERE id = '26'
9 SELECT folder, element, published, params FROM jos_mambots WHERE access <= 0 AND folder = 'content' ORDER BY ordering
10 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype='mainmenu' AND published='1' AND access <= '0' ORDER BY parent,ordering
11 SELECT id, title, module, position, content, showtitle, params FROM jos_modules AS m INNER JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id != 1 AND ( mm.menuid = 0 OR mm.menuid = 1 ) ORDER BY ordering
12 SELECT a.* FROM jos_components AS a WHERE ( a.admin_menu_link = 'option=com_syndicate' OR a.admin_menu_link = 'option=com_syndicate&hidemainmenu=1' ) AND a.option = 'com_syndicate'
13 SELECT id FROM jos_menu WHERE link = 'index.php?option=com_search' AND published = 1
14 SELECT id, name, link, parent, type, menutype, access FROM jos_menu WHERE published = 1 AND access <= 0 ORDER BY menutype, parent, ordering
15 SELECT * FROM jos_banner WHERE showBanner=1
16 SELECT a.id, a.title, a.sectionid, a.catid FROM jos_content AS a LEFT JOIN jos_content_frontpage AS f ON f.content_id = a.id INNER JOIN jos_categories AS cc ON cc.id = a.catid INNER JOIN jos_sections AS s ON s.id = a.sectionid WHERE ( a.state = 1 AND a.sectionid > 0 ) AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-01-22 14:33' ) AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-01-22 14:33' ) AND a.access <= 0 AND cc.access <= 0 AND s.access <= 0 AND ( a.catid=7 ) AND s.published = 1 AND cc.published = 1 ORDER BY a.created DESC LIMIT 10
17 SELECT ms.id AS sid, ms.type AS stype, mc.id AS cid, mc.type AS ctype, i.id as sectionid, i.id As catid, ms.published AS spub, mc.published AS cpub FROM jos_content AS i LEFT JOIN jos_sections AS s ON i.sectionid = s.id LEFT JOIN jos_menu AS ms ON ms.componentid = s.id LEFT JOIN jos_categories AS c ON i.catid = c.id LEFT JOIN jos_menu AS mc ON mc.componentid = c.id WHERE ( ms.type IN ( 'content_section', 'content_blog_section' ) OR mc.type IN ( 'content_blog_category', 'content_category' ) ) AND i.id = 57 ORDER BY ms.type DESC, mc.type DESC, ms.id, mc.id
18 SELECT id FROM jos_menu WHERE type = 'content_blog_section' AND published = 1 AND componentid = 0
19 SELECT id FROM jos_menu WHERE type = 'content_blog_category' AND published = 1 AND componentid = 0
20 SELECT ms.id AS sid, ms.type AS stype, mc.id AS cid, mc.type AS ctype, i.id as sectionid, i.id As catid, ms.published AS spub, mc.published AS cpub FROM jos_content AS i LEFT JOIN jos_sections AS s ON i.sectionid = s.id LEFT JOIN jos_menu AS ms ON ms.componentid = s.id LEFT JOIN jos_categories AS c ON i.catid = c.id LEFT JOIN jos_menu AS mc ON mc.componentid = c.id WHERE ( ms.type IN ( 'content_section', 'content_blog_section' ) OR mc.type IN ( 'content_blog_category', 'content_category' ) ) AND i.id = 26 ORDER BY ms.type DESC, mc.type DESC, ms.id, mc.id
21 SELECT ms.id AS sid, ms.type AS stype, mc.id AS cid, mc.type AS ctype, i.id as sectionid, i.id As catid, ms.published AS spub, mc.published AS cpub FROM jos_content AS i LEFT JOIN jos_sections AS s ON i.sectionid = s.id LEFT JOIN jos_menu AS ms ON ms.componentid = s.id LEFT JOIN jos_categories AS c ON i.catid = c.id LEFT JOIN jos_menu AS mc ON mc.componentid = c.id WHERE ( ms.type IN ( 'content_section', 'content_blog_section' ) OR mc.type IN ( 'content_blog_category', 'content_category' ) ) AND i.id = 25 ORDER BY ms.type DESC, mc.type DESC, ms.id, mc.id
22 SELECT ms.id AS sid, ms.type AS stype, mc.id AS cid, mc.type AS ctype, i.id as sectionid, i.id As catid, ms.published AS spub, mc.published AS cpub FROM jos_content AS i LEFT JOIN jos_sections AS s ON i.sectionid = s.id LEFT JOIN jos_menu AS ms ON ms.componentid = s.id LEFT JOIN jos_categories AS c ON i.catid = c.id LEFT JOIN jos_menu AS mc ON mc.componentid = c.id WHERE ( ms.type IN ( 'content_section', 'content_blog_section' ) OR mc.type IN ( 'content_blog_category', 'content_category' ) ) AND i.id = 24 ORDER BY ms.type DESC, mc.type DESC, ms.id, mc.id
23 SELECT ms.id AS sid, ms.type AS stype, mc.id AS cid, mc.type AS ctype, i.id as sectionid, i.id As catid, ms.published AS spub, mc.published AS cpub FROM jos_content AS i LEFT JOIN jos_sections AS s ON i.sectionid = s.id LEFT JOIN jos_menu AS ms ON ms.componentid = s.id LEFT JOIN jos_categories AS c ON i.catid = c.id LEFT JOIN jos_menu AS mc ON mc.componentid = c.id WHERE ( ms.type IN ( 'content_section', 'content_blog_section' ) OR mc.type IN ( 'content_blog_category', 'content_category' ) ) AND i.id = 23 ORDER BY ms.type DESC, mc.type DESC, ms.id, mc.id
24 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype = 'mainmenu' AND published = 1 AND access <= 0 ORDER BY parent, ordering
25 SELECT a.id, a.introtext, a.fulltext , a.images, a.attribs, a.title, a.state FROM jos_content AS a INNER JOIN jos_categories AS cc ON cc.id = a.catid INNER JOIN jos_sections AS s ON s.id = a.sectionid WHERE a.state = 1 AND a.access <= 0 AND cc.access <= 0 AND s.access <= 0 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-01-22 14:33' ) AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-01-22 14:33' ) AND a.catid = 6 AND cc.published = 1 AND s.published = 1 ORDER BY a.ordering LIMIT 3
26 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype = 'othermenu' AND published = 1 AND access <= 0 ORDER BY parent, ordering
27 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype = 'topmenu' AND published = 1 AND access <= 0 AND parent = 0 ORDER BY ordering