Vị trí hiện tại: Trang chủ
Tác động bước đầu của dự án xử lý chất thải tại lò giết mổ gia súc In E-mail
19/10/2010

Đơn vị HTX DVNN&KDTH Ái Nghĩa nằm giữa trung tâm văn hóa chính trị của Huyện Đại Lộc, có 14 khu phố và 2700 xã viên.

Được sự đồng ý của các cơ quan chức năng, sự đồng tình của nhân dân và chính quyền địa phương, sự thống nhất của đại hội đại biểu xã viên nhiệm kỳ 2009-2013 về việc HTX đầu tư xây dựng Khu giết mổ tập trung, tại Khu 3 Thị Trấn Ái Nghĩa - Đại Lộc - Quảng Nam. Dự án được hình thành từ các bức xúc chất thải của 20 hộ giết mổ nằm ngay trong khu dân cư làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sinh hoạt và đời sống nhân dân.

Điều lo lắng dự án của đơn vị chúng tôi là việc xử lý nước thải từ giết mổ ra môi trường phải an toàn đảm bảo tiêu chuẩn của nhà nước, rất may được sự quan tâm hổ trợ của Socodevi HTX được tăng thêm năng lực đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn nước thải ra môi trường, đồng thời tạo điều kiện đưa khu giết mổ đi vào hoạt động ổn định, môi trường sống cộng đồng dân cư được nâng lên.

     Thay mặt HTX và toàn thể xã viên HTX DVNN&KDTH Ái Nghĩa chúng tôi ghi nhận và chân thành cảm ơn sự quan tâm hổ trợ về tinh thần và vật chất của Socodevi.

     Nguồn tài chính trên chúng tôi đã đầu tư vào mục đích xử lý nước thải và các hạng mục của dự án, chúng tôi sẽ có báo cáo đính kèm đến Foundation. Đồng thời sự trợ giúp trên đã tạo điều kiện cho chúng tôi có thêm ngành nghề mới, giải quyết  được 1 số lao động có việc làm ổn định, tạo điều kiện tâm lý thuận lợi của xã viên chăn nuôi và người tiêu thụ sản phẩm sau giết mổ, góp phần xây dựng cuộc sống phồn vinh, tình đoàn kết thôn xóm được thắt chặt xã hội ngày càng tươi đẹp hơn.

     Một lần nữa tôi xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ kịp thời và hiệu quả của chương trình, tạo sự hợp tác của chúng ta ngày càng bền vững tin cậy lẫn nhau, rất mong sự quan tâm của quí vị theo dõi giúp đỡ tạo điều kiện hơn nữa về vật chất lẫn tinh thần góp phần giúp chúng tôi tiếp tục xây dựng sự nghiệp phát triển nền kinh tế bền vững của kinh tế HTX .

     Xin chân thành cảm ơn./.

Nguyễn Đắc An

Phó Chủ nhiệm HTX

 
< Trước   Tiếp >
 

Socodevi Quốc tế

SOCODEVI – hình thành từ phong trào hợp tác xã

Vào năm 1985, một số hợp tác xã và các tổ chức kinh tế hợp tác tại tỉnh Quebec cùng bàn bạc và đi đến quyết định thành lập một tổ chức lấy tên là SOCODEVI, một tổ chức phi lợi nhuận Canada. Thông qua các tổ chức thành viên có thể chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng chuyên môn với các tổ chức kinh tế hợp tác và hỗ trợ phong trào phát triển hợp tác xã tại các nước đang phát triển.

Đọc tiếp...

Ảnh hoạt động

bo bao hiem.jpg


 
28 queries executed
1
SET sql_mode = 'MYSQL40'
2 SELECT folder, element, published, params FROM jos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder = 'system' ORDER BY ordering
3 SELECT template FROM jos_templates_menu WHERE client_id = 0 AND ( menuid = 0 OR menuid = 1 ) ORDER BY menuid DESC LIMIT 1
4 DELETE FROM jos_session WHERE ( ( time < '1582914386' ) AND guest = 0 AND gid > 0 ) OR ( ( time < '1582914386' ) AND guest = 1 AND userid = 0 )
5 SELECT * FROM jos_menu WHERE id = 1
6 SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.name AS category, s.name AS section, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access, s.id AS sec_id, cc.id as cat_id FROM jos_content AS a LEFT JOIN jos_categories AS cc ON cc.id = a.catid LEFT JOIN jos_sections AS s ON s.id = cc.section AND s.scope = 'content' LEFT JOIN jos_users AS u ON u.id = a.created_by LEFT JOIN jos_groups AS g ON a.access = g.id WHERE a.id = 58 AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 ) AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-02-28 18:41' ) AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-02-28 18:41' ) AND a.access <= 0
7 SELECT a.id FROM jos_content AS a WHERE a.catid = 6 AND a.state = 1 AND a.access <= 0 AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 ) AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-02-28 18:41' ) AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-02-28 18:41' ) ORDER BY a.ordering
8 UPDATE jos_content SET hits = ( hits + 1 ) WHERE id = '58'
9 SELECT folder, element, published, params FROM jos_mambots WHERE access <= 0 AND folder = 'content' ORDER BY ordering
10 SELECT params FROM jos_mambots WHERE element = 'mosemailcloak' AND folder = 'content'
11 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype='mainmenu' AND published='1' AND access <= '0' ORDER BY parent,ordering
12 SELECT id, title, module, position, content, showtitle, params FROM jos_modules AS m INNER JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id != 1 AND ( mm.menuid = 0 OR mm.menuid = 1 ) ORDER BY ordering
13 SELECT a.* FROM jos_components AS a WHERE ( a.admin_menu_link = 'option=com_syndicate' OR a.admin_menu_link = 'option=com_syndicate&hidemainmenu=1' ) AND a.option = 'com_syndicate'
14 SELECT id FROM jos_menu WHERE link = 'index.php?option=com_search' AND published = 1
15 SELECT id, name, link, parent, type, menutype, access FROM jos_menu WHERE published = 1 AND access <= 0 ORDER BY menutype, parent, ordering
16 SELECT * FROM jos_banner WHERE showBanner=1
17 SELECT a.id, a.title, a.sectionid, a.catid FROM jos_content AS a LEFT JOIN jos_content_frontpage AS f ON f.content_id = a.id INNER JOIN jos_categories AS cc ON cc.id = a.catid INNER JOIN jos_sections AS s ON s.id = a.sectionid WHERE ( a.state = 1 AND a.sectionid > 0 ) AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-02-28 18:41' ) AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-02-28 18:41' ) AND a.access <= 0 AND cc.access <= 0 AND s.access <= 0 AND ( a.catid=7 ) AND s.published = 1 AND cc.published = 1 ORDER BY a.created DESC LIMIT 10
18 SELECT ms.id AS sid, ms.type AS stype, mc.id AS cid, mc.type AS ctype, i.id as sectionid, i.id As catid, ms.published AS spub, mc.published AS cpub FROM jos_content AS i LEFT JOIN jos_sections AS s ON i.sectionid = s.id LEFT JOIN jos_menu AS ms ON ms.componentid = s.id LEFT JOIN jos_categories AS c ON i.catid = c.id LEFT JOIN jos_menu AS mc ON mc.componentid = c.id WHERE ( ms.type IN ( 'content_section', 'content_blog_section' ) OR mc.type IN ( 'content_blog_category', 'content_category' ) ) AND i.id = 57 ORDER BY ms.type DESC, mc.type DESC, ms.id, mc.id
19 SELECT id FROM jos_menu WHERE type = 'content_blog_section' AND published = 1 AND componentid = 0
20 SELECT id FROM jos_menu WHERE type = 'content_blog_category' AND published = 1 AND componentid = 0
21 SELECT ms.id AS sid, ms.type AS stype, mc.id AS cid, mc.type AS ctype, i.id as sectionid, i.id As catid, ms.published AS spub, mc.published AS cpub FROM jos_content AS i LEFT JOIN jos_sections AS s ON i.sectionid = s.id LEFT JOIN jos_menu AS ms ON ms.componentid = s.id LEFT JOIN jos_categories AS c ON i.catid = c.id LEFT JOIN jos_menu AS mc ON mc.componentid = c.id WHERE ( ms.type IN ( 'content_section', 'content_blog_section' ) OR mc.type IN ( 'content_blog_category', 'content_category' ) ) AND i.id = 26 ORDER BY ms.type DESC, mc.type DESC, ms.id, mc.id
22 SELECT ms.id AS sid, ms.type AS stype, mc.id AS cid, mc.type AS ctype, i.id as sectionid, i.id As catid, ms.published AS spub, mc.published AS cpub FROM jos_content AS i LEFT JOIN jos_sections AS s ON i.sectionid = s.id LEFT JOIN jos_menu AS ms ON ms.componentid = s.id LEFT JOIN jos_categories AS c ON i.catid = c.id LEFT JOIN jos_menu AS mc ON mc.componentid = c.id WHERE ( ms.type IN ( 'content_section', 'content_blog_section' ) OR mc.type IN ( 'content_blog_category', 'content_category' ) ) AND i.id = 25 ORDER BY ms.type DESC, mc.type DESC, ms.id, mc.id
23 SELECT ms.id AS sid, ms.type AS stype, mc.id AS cid, mc.type AS ctype, i.id as sectionid, i.id As catid, ms.published AS spub, mc.published AS cpub FROM jos_content AS i LEFT JOIN jos_sections AS s ON i.sectionid = s.id LEFT JOIN jos_menu AS ms ON ms.componentid = s.id LEFT JOIN jos_categories AS c ON i.catid = c.id LEFT JOIN jos_menu AS mc ON mc.componentid = c.id WHERE ( ms.type IN ( 'content_section', 'content_blog_section' ) OR mc.type IN ( 'content_blog_category', 'content_category' ) ) AND i.id = 24 ORDER BY ms.type DESC, mc.type DESC, ms.id, mc.id
24 SELECT ms.id AS sid, ms.type AS stype, mc.id AS cid, mc.type AS ctype, i.id as sectionid, i.id As catid, ms.published AS spub, mc.published AS cpub FROM jos_content AS i LEFT JOIN jos_sections AS s ON i.sectionid = s.id LEFT JOIN jos_menu AS ms ON ms.componentid = s.id LEFT JOIN jos_categories AS c ON i.catid = c.id LEFT JOIN jos_menu AS mc ON mc.componentid = c.id WHERE ( ms.type IN ( 'content_section', 'content_blog_section' ) OR mc.type IN ( 'content_blog_category', 'content_category' ) ) AND i.id = 23 ORDER BY ms.type DESC, mc.type DESC, ms.id, mc.id
25 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype = 'mainmenu' AND published = 1 AND access <= 0 ORDER BY parent, ordering
26 SELECT a.id, a.introtext, a.fulltext , a.images, a.attribs, a.title, a.state FROM jos_content AS a INNER JOIN jos_categories AS cc ON cc.id = a.catid INNER JOIN jos_sections AS s ON s.id = a.sectionid WHERE a.state = 1 AND a.access <= 0 AND cc.access <= 0 AND s.access <= 0 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-02-28 18:41' ) AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-02-28 18:41' ) AND a.catid = 6 AND cc.published = 1 AND s.published = 1 ORDER BY a.ordering LIMIT 3
27 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype = 'othermenu' AND published = 1 AND access <= 0 ORDER BY parent, ordering
28 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype = 'topmenu' AND published = 1 AND access <= 0 AND parent = 0 ORDER BY ordering