Vị trí hiện tại: Trang chủ
Tiếp tục dự án hổ trợ phát triển các hợp tác xã Việt Nam do SOCODEVI tài trợ In E-mail
09/07/2012
Trong hai ngày 25 và 26/06/2012, tại văn phòng của Liên minh các Hợp tác xã tỉnh, các chuyên viên văn phòng SOCODEVI tại Tp. Hồ Chí Minh đã làm việc với các đại biểu của Liên minh HTX, Liên hiệp các hợp tác xã và đại biểu của một số hợp tác xã của tỉnh Tiền Giang

Nội dung làm việc bao gồm: khái quát chương trình của SOCODEVI về hổ trợ các hợp tác xã trên thế giới và tại Việt Nam; đánh giá kết quả Chương trình hổ trợ phát triển hợp tác xã Việt Nam giai đoạn 2007-2012 tại tám tỉnh thành ở Việt Nam; phát động dự án mới Chung tay phát triển hợp tác xã giai đoạn 1012-2017 tập trung vào bốn tỉnh thành Việt Nam để tiếp tục hổ trợ sâu và có trọng điểm; kế hoạch phát triển kinh tế tập thể của tỉnh Tiền Giang; thảo luận về phương thức tài trợ theo bảo lãnh khoản vay; chia sẻ kinh nghiệm, thực hành nâng cao bình đẳng giới giữa Việt Nam và Canada; tập huấn cách thực hiện khảo sát ban đầu đới với các hợp tác xã; tiếp xúc và tiến hành khảo sát mẫu tại hợp tác xã Bình Tây (huyện Gò Công Tây, Tiền Giang).

Qua tiếp xúc, tìm hiểu và thảo luận, nhiều mục tiêu ưu tiên đã được xác định cho giai đoạn năm năm tới của dự án như làm rõ và tuyên truyền rộng rãi bản chất và nguyên tắc hoạt động của hợp tác xã kiểu mới, đào tạo nhân sự cho hợp tác xã, xây dựng hợp tác xã mẫu thỏa mãn các tiêu chí hoạt động và yêu cầu báo cáo, nhân rộng mô hình ra ít nhất 22 hợp tác xã trong tỉnh, củng cố tổ chức kinh tế hợp tác các cấp, định hướng sản xuất kinh doanh của hợp tác xã theo thế mạnh của tỉnh. Phiếu ghi kết quả khảo sát ban đầu ở 22 hợp tác xã của tỉnh Tiền Giang sẽ được Liên minh hợp tác xã tỉnh gởi cho SOCODEVI chậm nhất là ngày 06/07/2012 để các bên soạn kế hoạch hoạt động.

Các đại biểu của liên minh, liên hiệp và một số hợp tác xã tại hai tỉnh đều thể hiện rất cao ý muốn tìm hiểu và phổ biến rộng rãi mô hình hợp tác xã kiểu mới, quyết tâm thực hiện bình đẳng giới, mong muốn được hổ trợ về nghiệp vụ chuyên môn, kỹ thuật và tài chính để xây dựng, phát triển mạnh hệ thống hợp tác xã Việt Nam. Riêng mô hình hợp tác xã mai táng của tỉnh Quebec cũng có thể có khả năng được ứng dụng ở Việt Nam. Đây cũng là dịp để các chuyên gia SOCODEVI thu thập thông tin, đặc biệt là về vị trí của phụ nữ trong các hợp tác xã, hiểu biết thấu đáo hơn hiện trạng các hợp tác xã Việt Nam trước khi có kế hoạch hổ trợ cụ thể.

Tp.HCM, 27/06/2012

Kim Sa, Điều phối viên Chương trình SOCODEVI tại Việt Nam

 

 
< Trước   Tiếp >
 

Socodevi Quốc tế

SOCODEVI – hình thành từ phong trào hợp tác xã

Vào năm 1985, một số hợp tác xã và các tổ chức kinh tế hợp tác tại tỉnh Quebec cùng bàn bạc và đi đến quyết định thành lập một tổ chức lấy tên là SOCODEVI, một tổ chức phi lợi nhuận Canada. Thông qua các tổ chức thành viên có thể chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng chuyên môn với các tổ chức kinh tế hợp tác và hỗ trợ phong trào phát triển hợp tác xã tại các nước đang phát triển.

Đọc tiếp...

Ảnh hoạt động

dsc03956 3.jpg


 
27 queries executed
1
SET sql_mode = 'MYSQL40'
2 SELECT folder, element, published, params FROM jos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder = 'system' ORDER BY ordering
3 SELECT template FROM jos_templates_menu WHERE client_id = 0 AND ( menuid = 0 OR menuid = 1 ) ORDER BY menuid DESC LIMIT 1
4 DELETE FROM jos_session WHERE ( ( time < '1582910297' ) AND guest = 0 AND gid > 0 ) OR ( ( time < '1582910297' ) AND guest = 1 AND userid = 0 )
5 SELECT * FROM jos_menu WHERE id = 1
6 SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.name AS category, s.name AS section, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access, s.id AS sec_id, cc.id as cat_id FROM jos_content AS a LEFT JOIN jos_categories AS cc ON cc.id = a.catid LEFT JOIN jos_sections AS s ON s.id = cc.section AND s.scope = 'content' LEFT JOIN jos_users AS u ON u.id = a.created_by LEFT JOIN jos_groups AS g ON a.access = g.id WHERE a.id = 67 AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 ) AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-02-28 17:33' ) AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-02-28 17:33' ) AND a.access <= 0
7 SELECT a.id FROM jos_content AS a WHERE a.catid = 6 AND a.state = 1 AND a.access <= 0 AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 ) AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-02-28 17:33' ) AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-02-28 17:33' ) ORDER BY a.ordering
8 UPDATE jos_content SET hits = ( hits + 1 ) WHERE id = '67'
9 SELECT folder, element, published, params FROM jos_mambots WHERE access <= 0 AND folder = 'content' ORDER BY ordering
10 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype='mainmenu' AND published='1' AND access <= '0' ORDER BY parent,ordering
11 SELECT id, title, module, position, content, showtitle, params FROM jos_modules AS m INNER JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id != 1 AND ( mm.menuid = 0 OR mm.menuid = 1 ) ORDER BY ordering
12 SELECT a.* FROM jos_components AS a WHERE ( a.admin_menu_link = 'option=com_syndicate' OR a.admin_menu_link = 'option=com_syndicate&hidemainmenu=1' ) AND a.option = 'com_syndicate'
13 SELECT id FROM jos_menu WHERE link = 'index.php?option=com_search' AND published = 1
14 SELECT id, name, link, parent, type, menutype, access FROM jos_menu WHERE published = 1 AND access <= 0 ORDER BY menutype, parent, ordering
15 SELECT * FROM jos_banner WHERE showBanner=1
16 SELECT a.id, a.title, a.sectionid, a.catid FROM jos_content AS a LEFT JOIN jos_content_frontpage AS f ON f.content_id = a.id INNER JOIN jos_categories AS cc ON cc.id = a.catid INNER JOIN jos_sections AS s ON s.id = a.sectionid WHERE ( a.state = 1 AND a.sectionid > 0 ) AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-02-28 17:33' ) AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-02-28 17:33' ) AND a.access <= 0 AND cc.access <= 0 AND s.access <= 0 AND ( a.catid=7 ) AND s.published = 1 AND cc.published = 1 ORDER BY a.created DESC LIMIT 10
17 SELECT ms.id AS sid, ms.type AS stype, mc.id AS cid, mc.type AS ctype, i.id as sectionid, i.id As catid, ms.published AS spub, mc.published AS cpub FROM jos_content AS i LEFT JOIN jos_sections AS s ON i.sectionid = s.id LEFT JOIN jos_menu AS ms ON ms.componentid = s.id LEFT JOIN jos_categories AS c ON i.catid = c.id LEFT JOIN jos_menu AS mc ON mc.componentid = c.id WHERE ( ms.type IN ( 'content_section', 'content_blog_section' ) OR mc.type IN ( 'content_blog_category', 'content_category' ) ) AND i.id = 57 ORDER BY ms.type DESC, mc.type DESC, ms.id, mc.id
18 SELECT id FROM jos_menu WHERE type = 'content_blog_section' AND published = 1 AND componentid = 0
19 SELECT id FROM jos_menu WHERE type = 'content_blog_category' AND published = 1 AND componentid = 0
20 SELECT ms.id AS sid, ms.type AS stype, mc.id AS cid, mc.type AS ctype, i.id as sectionid, i.id As catid, ms.published AS spub, mc.published AS cpub FROM jos_content AS i LEFT JOIN jos_sections AS s ON i.sectionid = s.id LEFT JOIN jos_menu AS ms ON ms.componentid = s.id LEFT JOIN jos_categories AS c ON i.catid = c.id LEFT JOIN jos_menu AS mc ON mc.componentid = c.id WHERE ( ms.type IN ( 'content_section', 'content_blog_section' ) OR mc.type IN ( 'content_blog_category', 'content_category' ) ) AND i.id = 26 ORDER BY ms.type DESC, mc.type DESC, ms.id, mc.id
21 SELECT ms.id AS sid, ms.type AS stype, mc.id AS cid, mc.type AS ctype, i.id as sectionid, i.id As catid, ms.published AS spub, mc.published AS cpub FROM jos_content AS i LEFT JOIN jos_sections AS s ON i.sectionid = s.id LEFT JOIN jos_menu AS ms ON ms.componentid = s.id LEFT JOIN jos_categories AS c ON i.catid = c.id LEFT JOIN jos_menu AS mc ON mc.componentid = c.id WHERE ( ms.type IN ( 'content_section', 'content_blog_section' ) OR mc.type IN ( 'content_blog_category', 'content_category' ) ) AND i.id = 25 ORDER BY ms.type DESC, mc.type DESC, ms.id, mc.id
22 SELECT ms.id AS sid, ms.type AS stype, mc.id AS cid, mc.type AS ctype, i.id as sectionid, i.id As catid, ms.published AS spub, mc.published AS cpub FROM jos_content AS i LEFT JOIN jos_sections AS s ON i.sectionid = s.id LEFT JOIN jos_menu AS ms ON ms.componentid = s.id LEFT JOIN jos_categories AS c ON i.catid = c.id LEFT JOIN jos_menu AS mc ON mc.componentid = c.id WHERE ( ms.type IN ( 'content_section', 'content_blog_section' ) OR mc.type IN ( 'content_blog_category', 'content_category' ) ) AND i.id = 24 ORDER BY ms.type DESC, mc.type DESC, ms.id, mc.id
23 SELECT ms.id AS sid, ms.type AS stype, mc.id AS cid, mc.type AS ctype, i.id as sectionid, i.id As catid, ms.published AS spub, mc.published AS cpub FROM jos_content AS i LEFT JOIN jos_sections AS s ON i.sectionid = s.id LEFT JOIN jos_menu AS ms ON ms.componentid = s.id LEFT JOIN jos_categories AS c ON i.catid = c.id LEFT JOIN jos_menu AS mc ON mc.componentid = c.id WHERE ( ms.type IN ( 'content_section', 'content_blog_section' ) OR mc.type IN ( 'content_blog_category', 'content_category' ) ) AND i.id = 23 ORDER BY ms.type DESC, mc.type DESC, ms.id, mc.id
24 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype = 'mainmenu' AND published = 1 AND access <= 0 ORDER BY parent, ordering
25 SELECT a.id, a.introtext, a.fulltext , a.images, a.attribs, a.title, a.state FROM jos_content AS a INNER JOIN jos_categories AS cc ON cc.id = a.catid INNER JOIN jos_sections AS s ON s.id = a.sectionid WHERE a.state = 1 AND a.access <= 0 AND cc.access <= 0 AND s.access <= 0 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-02-28 17:33' ) AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-02-28 17:33' ) AND a.catid = 6 AND cc.published = 1 AND s.published = 1 ORDER BY a.ordering LIMIT 3
26 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype = 'othermenu' AND published = 1 AND access <= 0 ORDER BY parent, ordering
27 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype = 'topmenu' AND published = 1 AND access <= 0 AND parent = 0 ORDER BY ordering