Vị trí hiện tại: Trang chủ
Hội thảo Mô hình HTX trường học tại Đà Nẵng In E-mail
12/03/2015

Ngày 5/3/2015, tại Tp Đà Nẵng, Viện phát triển Kinh tế hợp tác (VCA) đã phối hợp với tổ chức Socodevi tổ chức Hội thảo “Mô hình HTX trường học – kinh nghiệm quốc tế, thực tiễn và triển vọng phát triển tại Việt Nam”.

Tham dự và chỉ đạo Hội thảo, có các đồng chí: Phùng Tấn Viết – Phó Chủ tịch UBND Tp Đà Nẵng; Nguyễn Đắc Thắng- Phó Chủ tịch điều hành Liên minh HTX Việt Nam, Nguyễn Hải Giang – Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt; lãnh đạo Vụ HTX – Bộ KH và ĐT; bà Võ Thị Kim Sa – Điều phối viên Chương trình Quốc gia Socodevi tại Việt Nam và đại diện các Liên minh HTX tỉnh, thành phố; đại diện lãnh đạo nhà trường và Đoàn TN của các trường ĐH tại Đà Nẵng; Thành Đoàn Đà Nẵng và Giám đốc các HTX trường học của Canada và Nhật Bản.

 

 

 Đồng chí Nguyễn Hải Giang- Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

 

 

Phó Chủ tịch điều hành Nguyễn Đắc Thắng và Phó Chủ tịch Nguyễn Hải Giang- Liên minh HTX Việt Nam chụp ảnh cùng các đại biểu

Các bài tham luận đến từ các HTX trường học tại Nhật Bản và Canada, đã chỉ ra những kinh nghiệm quý báu trong quá trình xây dựng và phát triển thành công mô hình HTX trường học. HTX thanh niên của Trường ĐH KHXH&NV TP Hồ Chí Minh cho thấy mô hình HTX trường học là một tổ chức giúp đỡ phúc lợi cho cán bộ, giáo viên và sinh viên mang tính tự chủ tự tạo để cải thiện đời sống. Làm tốt hoạt động của HTX sẽ góp phần làm tốt công tác đào tạo và giúp sinh viên được tiếp xúc với các hoạt động xã hội thực tế.

 

 

 Tuy nhiên, nhiều HTX tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp còn gặp không ít khó khăn, vướng mắc trong cơ chế, chính sách, yếu tố con người, chủ trương của các cấp chính quyền trong nhà trường và HTX hoạt động còn yếu, chưa đủ sức cạnh tranh trong bối cảnh nền kinh tế thị trường như hiện nay.

 

 

 Hội thảo đã giành nhiều thời gian trao đổi về vai trò của Đoàn thanh niên các cấp, nhất là Đoàn TN trong các trường học chủ động tham gia vào việc thành lập HTX trường học; tranh thủ sự ủng hộ từ các cấp chính quyền nhà trường; động viên, khuyến khích sinh viên tham gia những việc làm vừa mang lại lợi ích cho sinh viên, vừa giúp sinh viên có thêm kinh nghiệm sống, kinh nghiệm làm việc để chuẩn bị bước vào cuộc sống, để họ có sự nhận thức đứng đắn về vai trò của HTXTH và lợi ích của mình khi trở thành xã viên.

 

 

Kết luận Hội thảo, đồng chí Nguyễn Hải Giang Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam cảm ơn các ý kiến tham gia xây dựng Hội thảo, đơn vị hỗ trợ và  khẳng định: trong thời gian tới Liên minh HTX VN sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến Luật HTX 2012; tập trung xây dựng các văn bản pháp luật, tài liệu hướng dẫn phát triển HTX trường học (cẩm nang HTX trường học). Đề xuất thành lập Ban chỉ đạo phát triển HTX trong các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp (có sự hỗ trợ của các tổ chức Quốc tế) nhằm xây dựng các dự/đề án hỗ trợ thành lập một số HTX trường học điểm đảm bảo sự thành công về mặt tổ chức và kinh doanh trên cơ sở lập kế hoạch khảo sát, nghiên cứu, đánh giá, rút kinh nghiệm và hướng dẫn xây dựng mô hình đối với các trường học tham gia dự án. Tổ chức các cuộc hội thảo chuyên đề/ tuyên truyền, tư vấn thành lập các HTX trường học mới tại các đơn vị trường học trực thuộc chưa thành lập HTXTH… Nâng cao vai trò của các tổ chức Đoàn TN, Hội sinh viên các cấp, nhất là vai trò của các tổ chức này trong nhà trường. Từ đó làm thay đổi nhận thức và tư duy về mô hình HTX trường học, giúp mọi người có nhận thức đúng đắn về vai trò và lợi ích của HTX trường học.

 

 

 Hy vọng rằng, với những giải pháp quyết liệt của Liên minh HTX các cấp, các Bộ, ngành liên quan và các tổ chức Quốc tế trong thời gian tới sẽ có nhiều mô hình HTX trường học được xây dựng thành tại Hà Nội, Đà Nẵng, Tp Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố trong cả nước.

Vũ Mạnh

Trích Website: http://vca.org.vn

 
< Trước   Tiếp >
 

Socodevi Quốc tế

SOCODEVI – hình thành từ phong trào hợp tác xã

Vào năm 1985, một số hợp tác xã và các tổ chức kinh tế hợp tác tại tỉnh Quebec cùng bàn bạc và đi đến quyết định thành lập một tổ chức lấy tên là SOCODEVI, một tổ chức phi lợi nhuận Canada. Thông qua các tổ chức thành viên có thể chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng chuyên môn với các tổ chức kinh tế hợp tác và hỗ trợ phong trào phát triển hợp tác xã tại các nước đang phát triển.

Đọc tiếp...

Ảnh hoạt động

nangluchtx-2.jpg


 
27 queries executed
1
SET sql_mode = 'MYSQL40'
2 SELECT folder, element, published, params FROM jos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder = 'system' ORDER BY ordering
3 SELECT template FROM jos_templates_menu WHERE client_id = 0 AND ( menuid = 0 OR menuid = 1 ) ORDER BY menuid DESC LIMIT 1
4 DELETE FROM jos_session WHERE ( ( time < '1571875550' ) AND guest = 0 AND gid > 0 ) OR ( ( time < '1571875550' ) AND guest = 1 AND userid = 0 )
5 SELECT * FROM jos_menu WHERE id = 1
6 SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.name AS category, s.name AS section, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access, s.id AS sec_id, cc.id as cat_id FROM jos_content AS a LEFT JOIN jos_categories AS cc ON cc.id = a.catid LEFT JOIN jos_sections AS s ON s.id = cc.section AND s.scope = 'content' LEFT JOIN jos_users AS u ON u.id = a.created_by LEFT JOIN jos_groups AS g ON a.access = g.id WHERE a.id = 93 AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 ) AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-10-24 07:20' ) AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-10-24 07:20' ) AND a.access <= 0
7 SELECT a.id FROM jos_content AS a WHERE a.catid = 6 AND a.state = 1 AND a.access <= 0 AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 ) AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-10-24 07:20' ) AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-10-24 07:20' ) ORDER BY a.ordering
8 UPDATE jos_content SET hits = ( hits + 1 ) WHERE id = '93'
9 SELECT folder, element, published, params FROM jos_mambots WHERE access <= 0 AND folder = 'content' ORDER BY ordering
10 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype='mainmenu' AND published='1' AND access <= '0' ORDER BY parent,ordering
11 SELECT id, title, module, position, content, showtitle, params FROM jos_modules AS m INNER JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id != 1 AND ( mm.menuid = 0 OR mm.menuid = 1 ) ORDER BY ordering
12 SELECT a.* FROM jos_components AS a WHERE ( a.admin_menu_link = 'option=com_syndicate' OR a.admin_menu_link = 'option=com_syndicate&hidemainmenu=1' ) AND a.option = 'com_syndicate'
13 SELECT id FROM jos_menu WHERE link = 'index.php?option=com_search' AND published = 1
14 SELECT id, name, link, parent, type, menutype, access FROM jos_menu WHERE published = 1 AND access <= 0 ORDER BY menutype, parent, ordering
15 SELECT * FROM jos_banner WHERE showBanner=1
16 SELECT a.id, a.title, a.sectionid, a.catid FROM jos_content AS a LEFT JOIN jos_content_frontpage AS f ON f.content_id = a.id INNER JOIN jos_categories AS cc ON cc.id = a.catid INNER JOIN jos_sections AS s ON s.id = a.sectionid WHERE ( a.state = 1 AND a.sectionid > 0 ) AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-10-24 07:20' ) AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-10-24 07:20' ) AND a.access <= 0 AND cc.access <= 0 AND s.access <= 0 AND ( a.catid=7 ) AND s.published = 1 AND cc.published = 1 ORDER BY a.created DESC LIMIT 10
17 SELECT ms.id AS sid, ms.type AS stype, mc.id AS cid, mc.type AS ctype, i.id as sectionid, i.id As catid, ms.published AS spub, mc.published AS cpub FROM jos_content AS i LEFT JOIN jos_sections AS s ON i.sectionid = s.id LEFT JOIN jos_menu AS ms ON ms.componentid = s.id LEFT JOIN jos_categories AS c ON i.catid = c.id LEFT JOIN jos_menu AS mc ON mc.componentid = c.id WHERE ( ms.type IN ( 'content_section', 'content_blog_section' ) OR mc.type IN ( 'content_blog_category', 'content_category' ) ) AND i.id = 57 ORDER BY ms.type DESC, mc.type DESC, ms.id, mc.id
18 SELECT id FROM jos_menu WHERE type = 'content_blog_section' AND published = 1 AND componentid = 0
19 SELECT id FROM jos_menu WHERE type = 'content_blog_category' AND published = 1 AND componentid = 0
20 SELECT ms.id AS sid, ms.type AS stype, mc.id AS cid, mc.type AS ctype, i.id as sectionid, i.id As catid, ms.published AS spub, mc.published AS cpub FROM jos_content AS i LEFT JOIN jos_sections AS s ON i.sectionid = s.id LEFT JOIN jos_menu AS ms ON ms.componentid = s.id LEFT JOIN jos_categories AS c ON i.catid = c.id LEFT JOIN jos_menu AS mc ON mc.componentid = c.id WHERE ( ms.type IN ( 'content_section', 'content_blog_section' ) OR mc.type IN ( 'content_blog_category', 'content_category' ) ) AND i.id = 26 ORDER BY ms.type DESC, mc.type DESC, ms.id, mc.id
21 SELECT ms.id AS sid, ms.type AS stype, mc.id AS cid, mc.type AS ctype, i.id as sectionid, i.id As catid, ms.published AS spub, mc.published AS cpub FROM jos_content AS i LEFT JOIN jos_sections AS s ON i.sectionid = s.id LEFT JOIN jos_menu AS ms ON ms.componentid = s.id LEFT JOIN jos_categories AS c ON i.catid = c.id LEFT JOIN jos_menu AS mc ON mc.componentid = c.id WHERE ( ms.type IN ( 'content_section', 'content_blog_section' ) OR mc.type IN ( 'content_blog_category', 'content_category' ) ) AND i.id = 25 ORDER BY ms.type DESC, mc.type DESC, ms.id, mc.id
22 SELECT ms.id AS sid, ms.type AS stype, mc.id AS cid, mc.type AS ctype, i.id as sectionid, i.id As catid, ms.published AS spub, mc.published AS cpub FROM jos_content AS i LEFT JOIN jos_sections AS s ON i.sectionid = s.id LEFT JOIN jos_menu AS ms ON ms.componentid = s.id LEFT JOIN jos_categories AS c ON i.catid = c.id LEFT JOIN jos_menu AS mc ON mc.componentid = c.id WHERE ( ms.type IN ( 'content_section', 'content_blog_section' ) OR mc.type IN ( 'content_blog_category', 'content_category' ) ) AND i.id = 24 ORDER BY ms.type DESC, mc.type DESC, ms.id, mc.id
23 SELECT ms.id AS sid, ms.type AS stype, mc.id AS cid, mc.type AS ctype, i.id as sectionid, i.id As catid, ms.published AS spub, mc.published AS cpub FROM jos_content AS i LEFT JOIN jos_sections AS s ON i.sectionid = s.id LEFT JOIN jos_menu AS ms ON ms.componentid = s.id LEFT JOIN jos_categories AS c ON i.catid = c.id LEFT JOIN jos_menu AS mc ON mc.componentid = c.id WHERE ( ms.type IN ( 'content_section', 'content_blog_section' ) OR mc.type IN ( 'content_blog_category', 'content_category' ) ) AND i.id = 23 ORDER BY ms.type DESC, mc.type DESC, ms.id, mc.id
24 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype = 'mainmenu' AND published = 1 AND access <= 0 ORDER BY parent, ordering
25 SELECT a.id, a.introtext, a.fulltext , a.images, a.attribs, a.title, a.state FROM jos_content AS a INNER JOIN jos_categories AS cc ON cc.id = a.catid INNER JOIN jos_sections AS s ON s.id = a.sectionid WHERE a.state = 1 AND a.access <= 0 AND cc.access <= 0 AND s.access <= 0 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-10-24 07:20' ) AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-10-24 07:20' ) AND a.catid = 6 AND cc.published = 1 AND s.published = 1 ORDER BY a.ordering LIMIT 3
26 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype = 'othermenu' AND published = 1 AND access <= 0 ORDER BY parent, ordering
27 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype = 'topmenu' AND published = 1 AND access <= 0 AND parent = 0 ORDER BY ordering