Vị trí hiện tại:
Nhiều ý kiến đóng góp cho Luật Hợp tác xã In E-mail
24/08/2015

Ngày 7/8 tại TPHCM, Bộ KHĐT đã tổ chức Hội thảo “Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 193/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã (HTX).

 


 

Ngày 7/8 tại TPHCM, Bộ KHĐT đã tổ chức Hội thảo “Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 193/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã (HTX).

Ông Nguyễn Minh Tú, Vụ trưởng Vụ Hợp tác xã, Bộ KH&ĐT cho biết nội dung sửa đổi lần này sẽ tập trung vào việc tổ chức lại, chuyển đổi HTX, theo đó bổ sung một số quy định về hỗ trợ giao đất, cho thuê đất và chính sách giao đất, cho thuê đất để phục vụ hoạt động của HTX trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp.

Ý kiến về việc hỗ trợ giao đất, cho thuê đất, ông Đoàn Văn Hợp (Liên minh HTX TPHCM) cho rằng, Nghị định cần có những điều  khoản cụ thể hơn nữa về việc hỗ trợ giao đất, cho thuê đất để phù hợp với tình hình thực tế của một số địa phương hay vùng miền.

Đơn cử, tại các địa phương như TPHCM hay Hà Nội, vấn đề quỹ đất hầu như không còn để giao cho các HTX nông nghiệp. Vì vậy, việc hỗ trợ sẽ phải quy định như thế nào để các HTX ở địa phương này vẫn được hưởng các chính sách ưu đãi của Nghị định nhằm tạo sự công bằng.

Bên cạnh đó, quy định Nhà nước sẽ hỗ trợ 80% tiền thuê đất của các HTX nếu thuê ngoài của tư nhân chưa hợp lý bởi giá thuê đất ở các địa phương chênh lệch rất cao và sẽ tạo khe hở để tư nhân nâng giá đất cao hơn với giá thuê thực tế nhằm hưởng ưu đãi. Vì vậy, ở mục này cần có những điều khoản cụ thể để tạo sự công bằng cho HTX và hạn chế thất thoát ngân sách của Nhà nước.

Về việc chuyển đổi mô hình HTX, ông Phan Minh Hiển, Sở KH&ĐT tỉnh Bình Phước cho rằng tiến độ chuyển đổi mô hình HTX còn rất chậm. Nguyên nhân là tiến độ này không chỉ chịu tác động của các quy định trong Nghị định của Luật HTX và các Nghị định về HTX mà còn chịu tác động của các ngành khác, các cơ quan quản lý nhà nước khác. Vì vậy, để tránh sự chồng chéo cần có các điều khoản hướng dẫn cụ thể mang tính liên ngành để tạo thuận lợi cho các HTX trong quá trình chuyển đổi.

Ghi nhận những ý kiến đóng góp của đại diện sở, ban, ngành địa phương, ông Nguyễn Minh Tú cho biết Bộ KH&ĐTsẽ tiếp nhận và sửa đổi, hoàn thiện Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 193 và trình Chính phủ để sớm ban hành Nghị định.

baochinhphu.vn

 

 

 
< Trước   Tiếp >
 

 
19 queries executed
1
SET sql_mode = 'MYSQL40'
2 SELECT folder, element, published, params FROM jos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder = 'system' ORDER BY ordering
3 SELECT template FROM jos_templates_menu WHERE client_id = 0 AND ( menuid = 0 OR menuid = 99999999 ) ORDER BY menuid DESC LIMIT 1
4 DELETE FROM jos_session WHERE ( ( time < '1579699829' ) AND guest = 0 AND gid > 0 ) OR ( ( time < '1579699829' ) AND guest = 1 AND userid = 0 )
5 SELECT * FROM jos_menu WHERE published = 1 AND link LIKE 'index.php?option=com\_content&task=view%'
6 SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.name AS category, s.name AS section, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access, s.id AS sec_id, cc.id as cat_id FROM jos_content AS a LEFT JOIN jos_categories AS cc ON cc.id = a.catid LEFT JOIN jos_sections AS s ON s.id = cc.section AND s.scope = 'content' LEFT JOIN jos_users AS u ON u.id = a.created_by LEFT JOIN jos_groups AS g ON a.access = g.id WHERE a.id = 96 AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 ) AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-01-22 13:45' ) AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-01-22 13:45' ) AND a.access <= 0
7 SELECT a.id FROM jos_content AS a WHERE a.catid = 6 AND a.state = 1 AND a.access <= 0 AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 ) AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-01-22 13:45' ) AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-01-22 13:45' ) ORDER BY a.ordering
8 UPDATE jos_content SET hits = ( hits + 1 ) WHERE id = '96'
9 SELECT folder, element, published, params FROM jos_mambots WHERE access <= 0 AND folder = 'content' ORDER BY ordering
10 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype='mainmenu' AND published='1' AND access <= '0' ORDER BY parent,ordering
11 SELECT id, title, module, position, content, showtitle, params FROM jos_modules AS m INNER JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id != 1 AND ( mm.menuid = 0 OR mm.menuid = 99999999 ) ORDER BY ordering
12 SELECT a.* FROM jos_components AS a WHERE ( a.admin_menu_link = 'option=com_syndicate' OR a.admin_menu_link = 'option=com_syndicate&hidemainmenu=1' ) AND a.option = 'com_syndicate'
13 SELECT id FROM jos_menu WHERE link = 'index.php?option=com_search' AND published = 1
14 SELECT id, name, link, parent, type, menutype, access FROM jos_menu WHERE published = 1 AND access <= 0 ORDER BY menutype, parent, ordering
15 SELECT * FROM jos_banner WHERE showBanner=1
16 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype = 'mainmenu' AND published = 1 AND access <= 0 ORDER BY parent, ordering
17 SELECT a.id, a.introtext, a.fulltext , a.images, a.attribs, a.title, a.state FROM jos_content AS a INNER JOIN jos_categories AS cc ON cc.id = a.catid INNER JOIN jos_sections AS s ON s.id = a.sectionid WHERE a.state = 1 AND a.access <= 0 AND cc.access <= 0 AND s.access <= 0 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-01-22 13:45' ) AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-01-22 13:45' ) AND a.catid = 6 AND cc.published = 1 AND s.published = 1 ORDER BY a.ordering LIMIT 3
18 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype = 'othermenu' AND published = 1 AND access <= 0 ORDER BY parent, ordering
19 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype = 'topmenu' AND published = 1 AND access <= 0 AND parent = 0 ORDER BY ordering