Vị trí hiện tại: Trang chủ
Hội thảo Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 193/2013 In E-mail
24/08/2015

Hội thảo Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 193/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã

 

 

(MPI Portal) – Ngày 03/8/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với tổ chức SOCODEVI tổ chức Hội thảo “Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 193/2013/NĐ-CP”. Tham dự Hội thảo có Vụ trưởng Vụ Hợp tác xã Nguyễn Minh Tú cùng đại diện các bộ, ngành, các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh hợp tác xã các tỉnh, thành phố phía Bắc.  

Ngày 20/11/2012, Quốc hội khóa XIII thông qua Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 và ngày 21/11/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 193/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã đã tạo bước chuyển mới cho mô hình hợp tác xã, tiến gần hơn với mô hình hợp tác xã mang tính phổ biến trên thế giới với mục tiêu hỗ trợ và mang lại lợi ích cho các thành viên. Tuy nhiên, đến nay nhiều quy định pháp luật mới được ban hành, dẫn đến sự thay đổi trong chính sách đất đai đối với các hợp tác xã nông nghiệp cũng như hướng dẫn về chuyển đổi hợp tác xã tại các địa phương. Đây là những nội dung cấp bách, cần bổ sung vào dự thảo Nghị định để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ về chính sách và thực thi Luật có hiệu quả.

 

 Vụ trưởng Vụ Hợp tác xã Nguyễn Minh Tú phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh: Nguyễn Hương (MPI Portal)

 

Dự kiến, khi Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 193/2013/NĐ-CP được ban hành sẽ giải quyết được một số vướng mắc đối với hợp tác xã hiện nay về: Tổ chức lại, chuyển đổi hợp tác xã, tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã nhanh chóng tổ chức lại và chuyển đổi hoạt động theo đúng quy định pháp luật, tiết kiệm chi phí, thời gian và công sức của hợp tác xã, qua đó góp phần lành mạnh hóa khu vực hợp tác xã; Hỗ trợ, ưu đãi về đất đai để phục vụ hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp, tạo tiền đề cho hợp tác xã nông nghiệp hoạt động ổn định và ngày càng hiệu quả, phục vụ tốt hơn cho thành viên là nông dân, người dân ở nông thôn, bảo đảm tính đồng bộ và đầy đủ của chính sách hỗ trợ hợp tác xã đã được Luật quy định. Hợp tác xã phát triển hiệu quả sẽ góp phần ổn định kinh tế, chính trị, xã hội, ngay tại địa bàn cơ sở, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung của đất nước.

Tại Hội thảo, các đại biểu cho rằng, tình hình phát triển mô hình hợp tác xã từ năm 2010 đến nay có nhiều kết quả tích cực, có khoảng 1000 hợp tác xã thành lập mới mỗi năm, trong khi trước đó chỉ có 200-250, tỷ trọng đóng góp vào GDP khá tốt, chiếm hơn 5% trong khi vốn đầu tư tài chính chỉ 0,58%. Các đại biểu cơ bản đánh giá cao dự thảo Nghị định, đồng thời đưa ra những góp ý cho các nội dung được ban soạn thảo đưa ra trên cơ sở thực tế áp dụng tại địa phương. Qua đó, đại diện Vụ Hợp tác xã ghi nhận những ý kiến hữu ích và tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện dự thảo Nghị định./.

Nguyễn Hương
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 

 

 
< Trước   Tiếp >
 

Socodevi Quốc tế

SOCODEVI – hình thành từ phong trào hợp tác xã

Vào năm 1985, một số hợp tác xã và các tổ chức kinh tế hợp tác tại tỉnh Quebec cùng bàn bạc và đi đến quyết định thành lập một tổ chức lấy tên là SOCODEVI, một tổ chức phi lợi nhuận Canada. Thông qua các tổ chức thành viên có thể chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng chuyên môn với các tổ chức kinh tế hợp tác và hỗ trợ phong trào phát triển hợp tác xã tại các nước đang phát triển.

Đọc tiếp...

Ảnh hoạt động

hthtx5.jpg


 
27 queries executed
1
SET sql_mode = 'MYSQL40'
2 SELECT folder, element, published, params FROM jos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder = 'system' ORDER BY ordering
3 SELECT template FROM jos_templates_menu WHERE client_id = 0 AND ( menuid = 0 OR menuid = 1 ) ORDER BY menuid DESC LIMIT 1
4 DELETE FROM jos_session WHERE ( ( time < '1582912461' ) AND guest = 0 AND gid > 0 ) OR ( ( time < '1582912461' ) AND guest = 1 AND userid = 0 )
5 SELECT * FROM jos_menu WHERE id = 1
6 SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.name AS category, s.name AS section, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access, s.id AS sec_id, cc.id as cat_id FROM jos_content AS a LEFT JOIN jos_categories AS cc ON cc.id = a.catid LEFT JOIN jos_sections AS s ON s.id = cc.section AND s.scope = 'content' LEFT JOIN jos_users AS u ON u.id = a.created_by LEFT JOIN jos_groups AS g ON a.access = g.id WHERE a.id = 97 AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 ) AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-02-28 18:09' ) AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-02-28 18:09' ) AND a.access <= 0
7 SELECT a.id FROM jos_content AS a WHERE a.catid = 6 AND a.state = 1 AND a.access <= 0 AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 ) AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-02-28 18:09' ) AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-02-28 18:09' ) ORDER BY a.ordering
8 UPDATE jos_content SET hits = ( hits + 1 ) WHERE id = '97'
9 SELECT folder, element, published, params FROM jos_mambots WHERE access <= 0 AND folder = 'content' ORDER BY ordering
10 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype='mainmenu' AND published='1' AND access <= '0' ORDER BY parent,ordering
11 SELECT id, title, module, position, content, showtitle, params FROM jos_modules AS m INNER JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id != 1 AND ( mm.menuid = 0 OR mm.menuid = 1 ) ORDER BY ordering
12 SELECT a.* FROM jos_components AS a WHERE ( a.admin_menu_link = 'option=com_syndicate' OR a.admin_menu_link = 'option=com_syndicate&hidemainmenu=1' ) AND a.option = 'com_syndicate'
13 SELECT id FROM jos_menu WHERE link = 'index.php?option=com_search' AND published = 1
14 SELECT id, name, link, parent, type, menutype, access FROM jos_menu WHERE published = 1 AND access <= 0 ORDER BY menutype, parent, ordering
15 SELECT * FROM jos_banner WHERE showBanner=1
16 SELECT a.id, a.title, a.sectionid, a.catid FROM jos_content AS a LEFT JOIN jos_content_frontpage AS f ON f.content_id = a.id INNER JOIN jos_categories AS cc ON cc.id = a.catid INNER JOIN jos_sections AS s ON s.id = a.sectionid WHERE ( a.state = 1 AND a.sectionid > 0 ) AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-02-28 18:09' ) AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-02-28 18:09' ) AND a.access <= 0 AND cc.access <= 0 AND s.access <= 0 AND ( a.catid=7 ) AND s.published = 1 AND cc.published = 1 ORDER BY a.created DESC LIMIT 10
17 SELECT ms.id AS sid, ms.type AS stype, mc.id AS cid, mc.type AS ctype, i.id as sectionid, i.id As catid, ms.published AS spub, mc.published AS cpub FROM jos_content AS i LEFT JOIN jos_sections AS s ON i.sectionid = s.id LEFT JOIN jos_menu AS ms ON ms.componentid = s.id LEFT JOIN jos_categories AS c ON i.catid = c.id LEFT JOIN jos_menu AS mc ON mc.componentid = c.id WHERE ( ms.type IN ( 'content_section', 'content_blog_section' ) OR mc.type IN ( 'content_blog_category', 'content_category' ) ) AND i.id = 57 ORDER BY ms.type DESC, mc.type DESC, ms.id, mc.id
18 SELECT id FROM jos_menu WHERE type = 'content_blog_section' AND published = 1 AND componentid = 0
19 SELECT id FROM jos_menu WHERE type = 'content_blog_category' AND published = 1 AND componentid = 0
20 SELECT ms.id AS sid, ms.type AS stype, mc.id AS cid, mc.type AS ctype, i.id as sectionid, i.id As catid, ms.published AS spub, mc.published AS cpub FROM jos_content AS i LEFT JOIN jos_sections AS s ON i.sectionid = s.id LEFT JOIN jos_menu AS ms ON ms.componentid = s.id LEFT JOIN jos_categories AS c ON i.catid = c.id LEFT JOIN jos_menu AS mc ON mc.componentid = c.id WHERE ( ms.type IN ( 'content_section', 'content_blog_section' ) OR mc.type IN ( 'content_blog_category', 'content_category' ) ) AND i.id = 26 ORDER BY ms.type DESC, mc.type DESC, ms.id, mc.id
21 SELECT ms.id AS sid, ms.type AS stype, mc.id AS cid, mc.type AS ctype, i.id as sectionid, i.id As catid, ms.published AS spub, mc.published AS cpub FROM jos_content AS i LEFT JOIN jos_sections AS s ON i.sectionid = s.id LEFT JOIN jos_menu AS ms ON ms.componentid = s.id LEFT JOIN jos_categories AS c ON i.catid = c.id LEFT JOIN jos_menu AS mc ON mc.componentid = c.id WHERE ( ms.type IN ( 'content_section', 'content_blog_section' ) OR mc.type IN ( 'content_blog_category', 'content_category' ) ) AND i.id = 25 ORDER BY ms.type DESC, mc.type DESC, ms.id, mc.id
22 SELECT ms.id AS sid, ms.type AS stype, mc.id AS cid, mc.type AS ctype, i.id as sectionid, i.id As catid, ms.published AS spub, mc.published AS cpub FROM jos_content AS i LEFT JOIN jos_sections AS s ON i.sectionid = s.id LEFT JOIN jos_menu AS ms ON ms.componentid = s.id LEFT JOIN jos_categories AS c ON i.catid = c.id LEFT JOIN jos_menu AS mc ON mc.componentid = c.id WHERE ( ms.type IN ( 'content_section', 'content_blog_section' ) OR mc.type IN ( 'content_blog_category', 'content_category' ) ) AND i.id = 24 ORDER BY ms.type DESC, mc.type DESC, ms.id, mc.id
23 SELECT ms.id AS sid, ms.type AS stype, mc.id AS cid, mc.type AS ctype, i.id as sectionid, i.id As catid, ms.published AS spub, mc.published AS cpub FROM jos_content AS i LEFT JOIN jos_sections AS s ON i.sectionid = s.id LEFT JOIN jos_menu AS ms ON ms.componentid = s.id LEFT JOIN jos_categories AS c ON i.catid = c.id LEFT JOIN jos_menu AS mc ON mc.componentid = c.id WHERE ( ms.type IN ( 'content_section', 'content_blog_section' ) OR mc.type IN ( 'content_blog_category', 'content_category' ) ) AND i.id = 23 ORDER BY ms.type DESC, mc.type DESC, ms.id, mc.id
24 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype = 'mainmenu' AND published = 1 AND access <= 0 ORDER BY parent, ordering
25 SELECT a.id, a.introtext, a.fulltext , a.images, a.attribs, a.title, a.state FROM jos_content AS a INNER JOIN jos_categories AS cc ON cc.id = a.catid INNER JOIN jos_sections AS s ON s.id = a.sectionid WHERE a.state = 1 AND a.access <= 0 AND cc.access <= 0 AND s.access <= 0 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-02-28 18:09' ) AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-02-28 18:09' ) AND a.catid = 6 AND cc.published = 1 AND s.published = 1 ORDER BY a.ordering LIMIT 3
26 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype = 'othermenu' AND published = 1 AND access <= 0 ORDER BY parent, ordering
27 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype = 'topmenu' AND published = 1 AND access <= 0 AND parent = 0 ORDER BY ordering