Vị trí hiện tại: Trang chủ arrow Tài liệu tập huấn arrow Lợi ích và khó khăn khi tham gia Hợp tác xã
Chi tiết tài liệu:  Lợi ích và khó khăn khi tham gia Hợp tác xã
Thuộc tínhGiá trị
Tên tài liệuLợi ích và khó khăn khi tham gia Hợp tác xã
Mô tả
Tên FileThuan-loi-kk-HTX-XP.pdf
Kích thước FileRỗng
Kiểu Filepdf (Kiểu Mime: : application/pdf)
Tải xuống1840 Tải xuống
 

 
25 queries executed
1
SET sql_mode = 'MYSQL40'
2 SELECT folder, element, published, params FROM jos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder = 'system' ORDER BY ordering
3 SELECT template FROM jos_templates_menu WHERE client_id = 0 AND ( menuid = 0 OR menuid = 13 ) ORDER BY menuid DESC LIMIT 1
4 DELETE FROM jos_session WHERE ( ( time < '1582912560' ) AND guest = 0 AND gid > 0 ) OR ( ( time < '1582912560' ) AND guest = 1 AND userid = 0 )
5 SELECT * FROM jos_menu WHERE id = 13
6 SELECT groups_id,groups_members FROM jos_docman_groups
7 SELECT id FROM jos_menu WHERE link ='index.php?option=com_docman'
8 SELECT catid, count( d.id ) AS count FROM jos_docman AS d WHERE dmowner=-1 AND d.published=1 AND d.approved=1 GROUP BY d.catid
9 SELECT c.id, c.parent_id AS parent FROM jos_categories AS c WHERE section='com_docman' AND published <> -2 ORDER BY ordering
10 SELECT folder, element, published, params FROM jos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder = 'docman' ORDER BY ordering
11 SELECT * FROM jos_docman WHERE id = '26'
12 SELECT * FROM jos_users WHERE id = '62'
13 SELECT * FROM jos_categories WHERE section = 'com_docman'
14 SELECT folder, element, published, params FROM jos_mambots WHERE published >= 1 AND access <= 0 AND folder = 'docman' ORDER BY ordering
15 SELECT params FROM jos_mambots WHERE element = 'standardbuttons' AND folder = 'docman'
16 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype='mainmenu' AND published='1' AND access <= '0' ORDER BY parent,ordering
17 SELECT id, title, module, position, content, showtitle, params FROM jos_modules AS m INNER JOIN jos_modules_menu AS mm ON mm.moduleid = m.id WHERE m.published = 1 AND m.access <= 0 AND m.client_id != 1 AND ( mm.menuid = 0 OR mm.menuid = 13 ) ORDER BY ordering
18 SELECT a.* FROM jos_components AS a WHERE ( a.admin_menu_link = 'option=com_syndicate' OR a.admin_menu_link = 'option=com_syndicate&hidemainmenu=1' ) AND a.option = 'com_syndicate'
19 SELECT id FROM jos_menu WHERE link = 'index.php?option=com_search' AND published = 1
20 SELECT id, name, link, parent, type, menutype, access FROM jos_menu WHERE published = 1 AND access <= 0 ORDER BY menutype, parent, ordering
21 SELECT * FROM jos_banner WHERE showBanner=1
22 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype = 'mainmenu' AND published = 1 AND access <= 0 ORDER BY parent, ordering
23 SELECT a.id, a.introtext, a.fulltext , a.images, a.attribs, a.title, a.state FROM jos_content AS a INNER JOIN jos_categories AS cc ON cc.id = a.catid INNER JOIN jos_sections AS s ON s.id = a.sectionid WHERE a.state = 1 AND a.access <= 0 AND cc.access <= 0 AND s.access <= 0 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-02-28 18:11' ) AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2020-02-28 18:11' ) AND a.catid = 6 AND cc.published = 1 AND s.published = 1 ORDER BY a.ordering LIMIT 3
24 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype = 'othermenu' AND published = 1 AND access <= 0 ORDER BY parent, ordering
25 SELECT m.* FROM jos_menu AS m WHERE menutype = 'topmenu' AND published = 1 AND access <= 0 AND parent = 0 ORDER BY ordering